جلسه کنترل عفونت

جلسه کنترل عفونت گروه چهارشنبه  25 مرداد 96 در سالن کنفرانس واقع در ساختمان انفورمانیک بیمارستان برگزار گردید.

 
   

منو اصلی