پیشکسوتان

نام ونام خانوادگی :  دکتر محمد رضا سروقد بطن مقدم

تحصیلات : متخصص بیماری های عفونی

سمت/ رتبه : دانشیار

پست الکترونیک : Sarvghadmr[at]mums.ac.ir

رزومه : فرم مشخصات علمی وآموزشی

منو اصلی