اعضا هيئت علمي گروه

 

نام و نام خانوادگی رزومه پست الکترونیک
دکتر حمیدرضا نادری  CV  
دکتر اشرف توانايي ثانی CV   
دکتر امين بجدي CV   
دکتر علي اکبر حيدري  
CV   
دکتر سيد احمد خليفه سلطاني CV   
دکتر محمد رضا سروقد CV 
 
دکتر فرشيد عابدي CV 
 
دکتر محمد جواد قبولي  CV  
دکتر فرشته شیبانی  CV   
 دکتر مهناز آریان CV   

منو اصلی